Angol mondatok

Angol idézetek (magyar fordítással)

Tartalom / Contents

Az idézetek remek forrásai olyan angol szavaknak, nyelvtani fordulatoknak, amiket tudatosan bemagolni nehéz.

Ha kedvenceidet naponta, hetente feleleveníted, magolás nélkül tudod az angoljukat magadévá tenni. Ráadásul az így megtanultakat gondolkodás nélkül, ösztönösen fogod majd használni.

Íme az angol idézetek magyarra fordítással:

Angol motivációs idézetek / Motivational quotes

„Fate leads the willing, and drags along the reluctant.” – Seneca
Akinek akarata van, azt vezeti a sors, akinek nincs, azt vonszolja. (Bozzay Margit fordítása)

“If you can’t get a miracle, become one.” – Nick Vujicic
Ha nem tudsz szert tenni egy csodára, akkor válj te magad a csodává.

„There’s no destination. The journey is all that there is, and it can be very, very joyful.” – Srikumar Rao
Nincs célállomás. Csak az utazás van, ami nagyon, de nagyon örömteli tud lenni.

“We are all here for some special reason. Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future.” – Robin S. Sharma
Mindannyian valamilyen különleges okból vagyunk itt. Ne légy a múltad rabja. Válj a jövőd építészévé.

„Life is a university, and you never graduate.” – Srikumar Rao
Az élet egy egyetem, és te sosem diplomázol le.

“I encourage you to accept that you may not be able to see a path right now, but that doesn’t mean it’s not there.” – Nick Vujicic
Arra biztatlak, hogy fogadd el, ha épp most nem látsz kiutat. De ez nem jelenti azt, hogy az nincs is ott valahol.

“Don’t put your life on hold so that you can dwell on the unfairness of past hurts.” – Nick Vujicic
Ne függeszd fel az életed azért, hogy a múlt sérelmeinek igazságtalanságán időzhess.

I’ve found that luck is quite predictable. If you want more luck, take more chances. Be more active. Show up more often. – Brian Tracy
Azt tapasztalom, hogy a szerencse tejesen jósolható. Ha több szerencsét szeretnél, vállalj több kockázatot. Légy aktívabb. Mutatkozz meg gyakrabban.

“… for every disability you have, you are blessed with more than enough abilities to overcome your challenges.” – Nick Vujicic
…minden egyes gyengeségedre bőven elég készséggel vagy megáldva, hogy felülkerekedhess a kihívásaidon.
“The way to get started is to quit talking and begin doing.” – Walt Disney
Úgy tudsz belekezdeni valamibe, hogy abbahagyod a beszédet és elkezdesz cselekedni.

“The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty.” – Winston Churchill
A pesszimista a nehézséget látja minden lehetőségben. Az optimista a lehetőséget látja minden nehézségben.

„Successful people are always looking for opportunities to help others. Unsuccessful people are always asking, ‘What’s in it for me?’ ” – Brian Tracy
A sikeres emberek folyamatosan keresik a lehetőségét, hogyan segíthetnének másoknak. A sikertelen emberek mindig azt kérdezik: ‘Milyen hasznot tudnék ebből húzni?’

„In the measurement world, we set a goal and strive to achieve it. In the universe of possibility, we set the context and let life unfold.” – Ben Zander
A centizések világában célt jelölünk ki, majd küzdünk, hogy elérjük. A lehetőségek univerzumában felmérjük a kiinduló helyzetet és hagyjuk, hogy az élet kibontakozzon.

„It is not important to be better than someone else, but to be better than yesterday.” – Kano Jigoro
Nem az a fontos, hogy valakinél jobb legyél, hanem hogy jobb legyél, mint tegnap.

„Courage is fear that has said its prayers and decided to go forward anyway.” – Joyce Meyer
A bátorság az a félelem, amely elmondta imáit, majd úgy döntött, mégis halad tovább.

„My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style.” – Maya Angelou
Az életben nem csupán a puszta túlélés, hanem a gyarapodás a misszióm; és hogy mindezt szenvedéllyel, együttérzéssel, vidámsággal és stílusosan tegyem.

“Gentlemen, we will chase perfection, and we will chase it relentlessly, knowing all the while we can never attain it. But along the way, we shall catch excellence.” – Vince Lombardi
Uraim, üldözni fogjuk a tökéletességet, fáradhatatlanul üldözni fogjuk, bár közben végig tudjuk: elérhetetlen. De csak ezen az úton érhetjük el a kitűnőséget.

„You can outlast the other guys if you try. If you stick at stuff that bores them, it accrues. Drip, drip, drip you win.” – Seth Godin
Ha akarod, legyőzheted a többi arcot. Ha kitartóan csinálod azt, ami fárasztja őket, összegyűlik. Csipp-csepp, csipp-csepp, nyertél.

Rövid angol idézetek / Short quotes

Rövid angol idézetek az instagramra: dobd fel az insta profilodat a legjobbakkal! Íme:

„Your past does not equal your future.” – Tony Robbins
A múltad nem egyenlő a jövőddel.

We will always tend to fulfill our own expectation of ourselves. – Brian Tracy
Mindig a saját magunkkal szemben támasztott elvárásaink beteljesítése felé haladunk.

“Your „I CAN” is more important than your IQ.” – Robin S. Sharma
A „MEG TUDOM CSINÁLNI” fontosabb az IQ-dnál.

If you make a mistake, celebrate. – Benjamin Zander
Ha hibázol: ünnepelj!

“The smallest of actions is always better than the noblest of intentions.” – Robin S. Sharma
A legkisebb cselekedet is mindig többet ér a legnemesebb szándéknál is.

“Happiness is a journey, not a destination.” – Robin S. Sharma
A boldogság egy utazás, nem egy cél.

„Simplicity is the ultimate sophistication.” – Leonardo da Vinci
Az egyszerűség a kifinomultság legvégső foka.

„Consider fully, act decisively.” – Kano Jigiro
Mérlegelj körültekintően, cselekedj elszántan.

„Decisions equal destiny.” – Tony Robbins
A döntések egyenlőek a sorssal. A döntések határozzák meg a sorsot.

„How you do anything is how you do everything.” – Zen Buddhist saying
Ahogy valamit csinálsz, úgy csinálsz mindent. – zen buddhista mondás

Luck is what happens when preparation meets opportunity. – Seneca
Szerencse az, ami a felkészültség és a lehetőség találkozásakor történik.

Angol idézetek filmekből / Movie quotes

„You just took down a helicopter with a car… You just killed a helicopter with a car!” (Die Hard 4.0)
Most szedtél le egy helikoptert egy autóval… Most nyírtál ki egy helikoptert egy autóval! (Die Hard 4.0 Legdrágább az életed)

„I don’t have friends. I got family.” (Furious 7)
Nincsenek barátaim. Családom van. (Halálos iramban 7)

„May the Force be with you.” (Star Wars)
Az Erő legyen veled! (Star Wars)

„This is Sparta!” (300)
Ez itt Spárta! (A filmben: „Nem, csak spártai.”) (300)

„I’ll be back.” (The Terminator)
Visszatérek. (Terminátor – A halálosztó)

„Carpe diem. Seize the day, boys. Make your lives extraordinary.” (Dead Poets Society)
„Carpe diem. Ragadjátok meg a napot, fiúk. Tegyétek különlegessé az életeteket.

„Elementary, my dear Watson.” (Sherlock Holmes)
Nyilvánvaló, kedves Watsonom.

„You’ll have to excuse my friend. He’s a little slow. The town is back *that* way.” (Dumb and Dumber)
A barátom egy kicsit lökött. A város amarra van.

Mosoly idézetek angolul / Smile quotes

A simple smile. That’s the start of opening your heart and being compassionate to others. – Dalai Lama
Egy egyszerű mosoly. Ezzel kezdődik szíved megnyitása és a könyörületesség másokfelé.

“Smile, smile, smile at your mind as often as possible. Your smiling will considerably reduce your mind’s tearing tension.” – Sri Chinmoy
Mosolyogd meg, mosolyogd meg, mosolyogd meg az elméd, amilyen gyakran csak lehet. Mosolyod jelentősen csökkenti majd az elméd szaggató feszültségét.

“A warm smile is the universal language of kindness.” – William Arthur Ward
Egy meleg mosoly a kedvesség univerzális nyelve.

“Because of your smile, you make life more beautiful.” – Thich Nhat Hanh
A mosolyod az, amivel még szebbé teszed az életet.

“Smile at the obstacle, for it is a bridge.” – Medusa
Mosolyogj az akadályon, mert az bizony egy híd.

“Don’t cry because it’s over, smile because it happened.” ― Dr. Seuss
Ne sírj, hogy vége, mosolyogj, hogy megtörtént.

“A smiling face is a beautiful face. A smiling heart is a happy heart.”– Dr. T. P. Chia
A mosolygó arc gyönyörű arc. Egy mosolygó szív egy boldog szív.

“Let us always meet each other with a smile, for the smile is the beginning of love.” – Mother Teresa
Engedd, hogy mindig mosollyal az arcunkon találkozzunk, mert a mosoly a szeretet kezdete.

“A smile is the best way to get away with trouble even if it’s a fake one.” – Masashi Kishimoto
A mosoly a legjobb módja, hogy megúszd a bajt, még ha csak színleled is.

“Life is like a mirror. Smile at it and it smiles back at you.” – Peace Pilgrim
Az élet olyan, mint egy tükör. Mosolyogj rád és visszamosolyog.

“The people who make you smile from just seeing them, those are my favorite people.” – Koi Fresco
Azok az emberek, akiknek csupán a jelenléte is mosolyra fakaszt, ők az én kedvenceim.

“All the statistics in the world can’t measure the warmth of a smile.” – Chris Hart
A világ összes statisztikája nem elég, hogy megmérje egy mosoly melegségét.

“The living should smile, for the dead cannot.” – George R.R. Martin
Az élőknek kell mosolyogniuk, mivel a holtak nem tudnak.

“You’ll find that life is still worthwhile, if you just smile.” ― Charlie Chaplin
Csak mosolyogj, és meglátod, még mindig érdemes élni.

“A smile is happiness you’ll find right under your nose.” – Tom Wilson
A mosoly olyan boldogság, amit közvetlenül az orrod alatt találsz.

“Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy.”– Thich Nhat Hanh
Néha a mosolyod forrása a boldogság, máskor a mosolyod lehet a boldogságod forrása.

“A smile is the best makeup any girl can wear.” – Marilyn Monroe
A mosoly a legjobb smink, amit egy nő csak viselhet.

“Smile, it’s free therapy.” – Douglas Horton
A mosoly ingyen terápia.

“Wrinkles should merely indicate where smiles have been.” – Mark Twain
A ráncoknak csupán annyit kéne jelezniük, hol voltak a mosolyok.

“Never regret anything that made you smile.” – Mark Twain
Sose bánj meg semmit, ami mosolyra fakasztott.

“Smile in the mirror. Do that every morning and you’ll start to see a big difference in your life.” – Yoko Ono
Mosolyogj a tükörbe. Tedd ezt minden reggel és hamarosan nagy változásokat fogsz látni az életedben.

“It seems to me that what we call beauty in a face lies in the smile.” – Leo Tolstoy
Úgy látom, hogy amit egy arc szépségének hívunk, az a mosolyban rejtezik.

“Before you put on a frown, make absolutely sure there are no smiles available.” – Jim Beggs
Mielőtt összeráncolnád a szemöldököd, vizsgáld meg, biztosan nincs semmilyen mód a mosolygásra.

“When things are difficult, smile by faith. Don’t wait until you feel better.” – Joel Osteen
Amikor a dolgok elbonyolódnak, mosolyogj hitből. Ne várj addig, amíg jobban érzed magad.

“You can go a long way with a smile. You can go a lot farther with a smile and a gun.” – Al Capone
Messzire eljuthatsz mosolygással. Még sokkal messzebbre juthatsz egy mosollyal és egy fegyverrel.

„I’m really exciting. I smile a lot, I win a lot, and I’m really sexy.” – Serena Williams
Igazán izgalmas vagyok. Sokat mosolygok, sokat nyerek, és igazán szexi vagyok.

„If you haven’t seen your wife smile at a traffic cop, you haven’t seen her smile her prettiest.” – Kin Hubbard
Ha még nem láttad a feleséged egy közlekedési rendőrre mosolyogni, még nem láttad a legcukibb mosolyát.

Forrás
A-Z QuotesHubSpotThrillistEveryDayPowerGoodreadsBrainyQuote
tovább

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Nézd meg ezeket is:
Bezárás
'Fel a tetejéhez' gomb